آموزش های کارگاهی و مهارتی نرم افزار پاورمیل
در زمینه قالب سازی و قطعه سازی

برگزاری دوره های شبیه سازی شده با دوره حضوری

110,000

بیش ازدقیقه آموزش کارگاهی مهارتی

4

دروه آموزشی

3500

نفر ثبت‌نام در دوره

پکیج آموزشی پاورمیل

شبیه سازی شده با دوره حضوری

دوره های حضوری

بیش از رقبات رشد کن

آموزش های کاربردی رایگان نرم افزار پاورمیلPowermill

تجربیاتمان را را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

خدایا شکرت. موفقیت مخاطبان ما...

آموزش سرمایه گذاری است
بیش از رقبات رشد کن